แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมนาโนดอทจากเห็ดขอนขาวและเซลลูโลสนาโนดอทในการยืดอายุผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัชชา ชูเกียรติโรจน์, ณัฐณิชา ไชยแก้ว, ณัชชา สมวัธน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรดา สิงขรรัตน์, นิรมล ศากยวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในแต่ละปีประเทศไทยมีการส่งออกผลไม้ไปจำหน่ายต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และในการขนส่งใช้ระยะเวลานาน การเก็บรักษาคุณภาพที่ดีจึงมีความจำเป็นเพื่อดูแลป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องรักษาคุณภาพอย่างดีเพื่อให้คงความสดและชะลอการเน่าเสีย อย่างไรก็ตามการถนอมผลไม้สามารถทำได้หลายวิธีโดยปัจจุบันมีการใช้ วิธีการเคลือบที่ตัวของผลไม้หรือการห่อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอการเน่าเสียแต่การเคลือบที่ตัวของผลไม้ควรจะทำความสะอาดที่ตัวของผลไม้ก่อนรับประทานจึงเล็งเห็นว่าการทำรูปแบบฟิล์มของการถนอมผลไม้จะมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่ารูปแบบเคลือบ เห็ดขอนขาวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยรักษาคงสภาพของผลไม้และเมื่อเป็นอนุภาคขนาดนาโนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเห็ดขอนขาว ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะผลิตแผ่นฟิล์มถนอมอาหารจากไคโตซานผสมนาโนดอทจากเห็ดขอนขาวและเซลลูโลสนาโนดอท เนื่องจากไคโตซานมีคุณสมบัติในการชะลอการเน่าเสียของอาหารและสามารถคงสภาพของอาหารได้และการศึกษาวิธีการสกัดนาโนดอทจากเห็ดขอนขาวและทดสอบประสิทธิภาพ จึงเลือกรูปแบบของฟิล์มเพื่อความสะดวกในการใช้งานตลอดจนเพิ่มทางเลือกสำหรับการใช้แผ่นฟิล์มชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าเห็ดขอนขาวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์ม ในการศึกษามีการนำเห็ดขอนขาวและรำข้าวมาสกัดให้อยู่ในรูปของนาโนดอทแล้วนำไปผสมกับไคโตซานเพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มและจากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay พบว่า นาโนดอทจากเห็ดขอนขาวและรำข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ จึงมีส่วนช่วยให้แผ่นฟิล์มมีประสิทธิภาพในการถนอมผลไม้มากยิ่งขึ้น