ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคแผลพุพอง ของสารสกัดหยาบจากใบไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา ใจด้วง, ศรัณย์พร อาธิเสนะ, รวินันท์ ไชยแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคแผลพุพอง (Impetigo/Ecthyma) เป็นภาวะติดเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย คือ Staphylococcus Aureus และ Streptococcus Pyogenes สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ง่าย พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ รักษาได้โดยการทายาปฏิชีวนะ แต่อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง และการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา ดังนั้น สารสกัดจากใบไมยราบ จึงเป็นทางเลือกในการประยุกต์และทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus ที่ก่อให้เกิดโรคแผลพุพอง ด้วยสารสกัดหยาบจากใบไมยราบ ที่มีสารประกอบ ได้แก่ terpenoids, flavonoids, glycosides, alkaloids, quinines, phenols, แทนนิน, saponins และ coumarin ซึ่งเป็นสารที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus ที่เป็นเชื่อตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดแผลพุพอง โดยทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี Agar discdiffusion ด้วยสารกสัดไมยราบที่ความเข้มข้น 100 50 25 และ 0 %v/v บันทึกผลโดยบันทึกค่าโซนของการยับยั้งการเจริญเติบโต (Zone of Inhibition - ZOI)