ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์พิศฎา เพชรรัตน์, ปารณ ดาวทอง, พชรพนธ์ พรหมวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชรัฏต์ ใจมา, เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว (Sensory Ball for improving Intrinsic muscles in children) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับลูกบอลบังคับ และเพื่อศึกษาผลการใช้โครงงานนี้ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว โดยมีการแยกกระบวนการทดลองออกเป็นสองส่วนคือ 1. การสร้างเกมคอมพิวเตอร์และลูกบอลบังคับมือ โดยใช้โปรแกรม Unity และ Arduino และ 2. การทดสอบผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์ร่วมกับลูกบอลบังคับมือในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว โดยใช้การทดสอบโดยการลากตามเส้นประและวิเคราะห์ความสามารถของผู้รับการทดสอบ โดยมีการพัฒนามาแล้วทั้งหมด 2 รุ่น จากผลการทดสอบเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหวทั้งหมด 2 คน ที่ผ่านการอนุญาตให้สามารถนำมาเผยแพร่ได้ ทางด้านจริยธรรมการทดลองในมนุษย์ พบว่าเด็กที่เข้ารับการทดสอบมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่ดีขึ้น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ไปยังระดับที่ 4 หลังการใช้งาน 15 ครั้ง และพฤติกรรมของเด็กดีขึ้น มีความก้าวร้าวน้อยลง และให้ความร่วมมือในการพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่ดีขึ้น และมีทักษะการทำงานของตาและมือที่ดีมากขึ้น

คำสำคัญ : เกมส์คอมพิวเตอร์ , ลูกบอลบังคับ ( Sensory Ball ) , การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก , เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว