การศึกษาและพัฒนาแผ่นผนังกันเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเสียงและความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนิชา ด่างตั้งทอง, ชนัดฎา สำแดง, พุทธชาด บริหาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนาแผ่นผนังกันเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเสียงและความร้อน

(The study and development of soundproof wall panels with high efficiency in sound and heat protection)