การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมจำแนกความอ่อนแก่ของมะพร้าวน้ำหอมจากภาพถ่าย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาศิณี พุทธโพธิ์ศรี, เลิศลักษณ์ ศรีสุพรรณ, ภิชฎาภรณ์ พิมพ์โคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง, อาทิตย์ แก้วภราดัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.ศึกษาและเปรียบเทียบจากภาพถ่ายมะพร้าวน้ำหอมที่มีลักษณะแตกต่างกัน

2.ประสิทธิภาพของการทำงานของโปรแกรม Cira core ในการประมวลผลความอ่อนแก่ของมะพร้าวน้ำหอม