การพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากเส้นใยผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วทูสิริ ปรีชา, สุภัสสร ณรงค์ฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น, นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสามารถของผักตบชวาในการนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพและปริมาณผักตบชวาที่เหมาะสมในการนำมาผสมกับสารละลาย เพื่อนำผักตบชวาที่มีอยู่มากตามธรรมชาติจัดเป็นวัชพืชทางน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อลดการใช้งานพลาสติกสิ่งเป็นวัสดุจากปิโตรเคมีซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

โดยนำวัสดุทางชีวภาพมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติก คือ สกัดเซลลูโลสจากผักตบชวา มาสังเคราะห์เป็นคาร์บอกซิลเมธิล เซลลูโลส จากนั้นนำไปผสมกับสารละลายกลีเซอรอล นำไปขึ้นรูปโดยใช้เครื่องอบเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติก จากนั้นนำไปทดสอบคุณภาพแผ่นฟิล์มคือ ความยืด ความเปราะฯ เปรียบเทียบกับพลาสติกธรรมดา เพื่อหาปริมาณเซลลูโลสที่เหมาะสมในการนำมาผสมกับสารละลาย

คำสำคัญ:แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ,ผักตบชวา,เซลลูโลส