การพัฒนาโมบายเว็บเพื่อเผยเเพร่เเหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้ โปรแกรม Gide app

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดารัศมิ์ ศรีพัฒน์, สุกัญรัตน์ หนูอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัททิยะ จันทร์อุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยจังหวัดนครศรีธธรมราชเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และ สถานที่ ทั้งระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและภูมิอากาศนั้น เหมาะแก่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมากอีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าที่น่าสนใจมากมายทั้งสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆที่ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง แก่ชุมชน และยังถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นและได้พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตตามห่วงโซ่มูลค่าสู่การตลาดในแต่ละระดับ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจของไทยจึงได้พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยยกระดับ และส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีการขับเคลื่อน พร้อมส่งเสริมให้เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์นั้นมีความโดดเด่นขึ้นเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และชุมชนต่าง ๆในจังหวังนครศรีธรรมราช

โมบายเว็บที่ทางคณะผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆและอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยตัวโมบายเว็บที่เราสร้างขึ้นมานี้สามารถกดโทร กดเข้าเว็บไซต์ เเละนำทางให้คุณมีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นทางคณะผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านทั้งที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 หรือ อาจจะไม่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเพื่อให้ชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น