การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากกลีบดอกบัวสีชมพูเพื่อใช้ในการยับยั้งการเกิดของเชื้อราบนเครื่องจักรสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รติยากร คนการ, นารีรัตน์ รักพงษ์, โชติมา อะทะเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวรรยา ขวานเพชร, ราตรี ยะคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์