จำนวนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ในตารางจุด nxn จุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นะดา ขนาดผล, ศิรินากรณ์ รุณแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางกลุ่มของคณะผู้จัดทำได้สงสัยโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยม ในตารางจุด 3x3 จุด ซึ่งพบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ผู้จัดทำจึงได้นำเอาเรื่องนี้มาประยุกต์เป็นเรื่องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันในตารางจุด nxn จุด โดยการคิดหาความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันในตารางจุด nxn จุด แทนใช้วิธีการนับโดยตรง เพื่อความสะดวก และลดระยะเวลาในการคำนวณ โดยนำเรื่องเรขาคณิต ลำดับและอนุกรมเข้ามาช่วยหาความสัมพันธ์ของจำนวนรูป