จำนวนสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปnเหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญาน์ สืบสุวรรณ, วรัมพร รอดเนียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องจำนวนสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปnเหลี่ยมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการนับจำนวนสามเหลี่ยมด้านเท่าที่เกิดในรูปnเหลี่ยม โดยอาศัยหลักการของแบบรูปของลำดับและอนุกรม เพื่อนำมาศึกษาและพิสูจน์หารูปแบบการนับอย่างง่ายของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่เกิดขึ้น โดยแบ่งกรณีศึกษา ดังนี้

  1. ศึกษารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

  2. ศึกษารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

  3. ศึกษารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

  4. ศึกษารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

  5. ศึกษารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า