การเปรียบเทียบประสิทธิภาพภาชนะที่ทำจากฟางข้าวและหญ้าคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลพร วันประเภา, จิรภิญญา พรวนไชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรียประสิทธิภาพภาชนะที่ทำจากฟางข้าวและหญ้าคา โดยจะนำวัสดุทั้ง2ชนิดมาทำเป็นภาชนะแล้ะนำไปทดสอบเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ