สเปรย์ฟิล์มสารสกัดกระท่อมเพื่อรักษาการอักเสบของแผลเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ สมิงแก้ว, ธฤษวรรณ ลิ่วคุณูปการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง สเปรย์ฟิล์มสารสกัดกระท่อมเพื่อรักษาการอักเสบของแผลเบาหวานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของสเปรย์ฟิล์มสารสกัดกระท่อมในการต้านการอักเสบของแผลเบาหวาน และศึกษาประสิทธิภาพในการรักษาแผลของสารสกัดใบกระท่อม โดยนำใบกระท่อมมาสกัดหยาบด้วยเอทานอลแล้วระเหยตัวทำละลายออกภายใต้สุญญากาศ แล้วนำสารสกัดหยาบกระท่อมไปทดสอบหาปริมาณฟีนอลิก ด้วยวิธีการใช้ Folin Ciocalteu Method และทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay พบว่าสารสกัดกระท่อม มีค่า Total phenolic compound ของสารสกัดหยาบเอทานอลใบกระท่อมเท่ากับ 0.40 mg GAE/g DW และค่า IC50 ของสารสกัดหยาบเอทานอลใบกระท่อมเท่ากับ 67.01 ± 1.27 µg/mL ซึ่งมีฤทธิ์น้อยกว่าสารละลายมาตรฐานวิตามินซี ( IC50 = 3.24 ± 1.26 µg/mL) การเตรียมผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟิล์มสารสกัดใบกระท่อม ประกอบด้วย 2% PVP-K90, 2% glycerol และ Isopropyl alcohol จากนั้นนำไปทดสอบการซึมผ่านของสเปรย์ฟิล์ม จึงสามารถสรุปได้ว่า สเปรย์ฟิล์มสารสกัดกระท่อมมีประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบของแผลเบาหวาน