โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระดาษกันกระแทก 3 ชนิด จากต้นธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิงห์ พงษ​จิตเวช​กุล​, สัณหวัช สะมะบุบ, สรัณกร ทรงประพาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชดาภรณ์ สามพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการส่งของมากขึ้นจากการขายสินค้าออนไลน์ทำให้มีการใช้วัสดุกันกระแทกแบบพลาสติก และโฟมมากขึ้น จากการใช้วัสดุกันกระแทกดังกล่าวทำให้เกิดขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งขยะประเภทพลาสติกและโฟมเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก ต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย อีกทั้งขยะประเภทนี้ยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทางกลุ่มจึงได้คิดค้นวัสดุกันกระแทกจากต้นธูปฤาษี ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มาเป็นตัวเลือกทดแทนการใช้พลาสติกและโฟม และเป็นการนำต้นธูปฤาษีที่เป็นวัชพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์