โครงงานการศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญญตะวัน คำสิงห์, ปานตะวัน คำสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันระบบนิเวศทางทะเลมีความเสียหายอย่างมากจากทั้งการกระทำของมนุษย์และธรรมชาติเอง ทำให้หญ้าทะเลซึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารโดยตรงของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ท่ีใกล้สูญพันธ์ุ เช่น เต่าทะเล และพะยูนเป็นแนวหญ้าทะเลเป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนนานาชนิด เป็นแหล่งอาศัยและที่หลบภัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ เน่ืองจากลักษณะโครงสร้างของหญ้าทะเลมีใบ ลำต้น และรากท่ีเอ้ือต่อการหาอาหาร และหลบซ่อนตัวในยามท่ีมีอันตราย เมื่อหญ้าทะเลถูกย่อยสลายจะกลายเป็นซากอินทรีย์ ท่ีมีคุณค่าทางอาหารต่อส่ิงมีชีวิตอื่นเป็นจำนวนมาก ช่วยลดความรุนแรงของคล่ืนลมและกระแสน้ำ ช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกอนให้ เกิดขึ้นน้อยลง และรักษาสภาพแวดล้อม หญ้าทะเลและป่าชายเลนทำหน้าท่ีอย่างเก้ือกูลกัน โดยช่วยกรองและบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งทะเล ส่งผลให้คุณภาพน้ำในอ่าวคุ้งกระเบนมีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ จึงต้องการศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลเพื่อค้นหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดต่อการงอกของเมล็ดพันธ์ุและการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล