การจำแนกโรคพืชที่ปรากฏทางใบของข้าว ด้วยวิธีการประมวลผลภาพจากสมาร์ทโฟนผ่าน Chat bot บนแอปพลิเคชัน LINE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัยย์ญดา เกรียงไกรศักดิ์, รวิศวร์ หล่อธราประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมสาหรับการจำแนกโรคที่ปรากฏอาการทางใบ ของข้าวด้วยใช้การประมวลผลภาพ และเชื่อมเข้ากับ LINE Chat Bot เพื่อรับส่งข้อมูลโดยมีการดำเนินงานคือ 1) เก็บข้อมูลภาพโรคพืชที่ปรากฏทางใบข้าวในพื้นที่ เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ 8 อำเภอ จำแนกภาพตามกลุ่มโรคโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคพืช 2) พัฒนาอัลกอลิทึมจากชุดคาสั่งของ scikit ที่เป็นชุดคำสั่งของระบบภาษา python ที่ใช้กับ image processing ที่ช่วยแยก class ของรูปภาพจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไป การฝึกต่อการทดสอบ เป็น 80:20 โดยทำการฝึกจำนวน 120 รอบ 1600 รูปภาพ และผลลัพธ์การคัดแยกเป็น 4 คลาส ตามจำนวนโรค ผลลัพธ์การฝึกฝึกฝนอัลกอรึทึม (training) ตั้งแต่รอบที่ 5 ให้ความแม่นยำตั้งแต่ 89.97 – 100% และค่าความแม่นยำของการทดสอบ (validation) เท่ากับ 81.79 - 97.03% สำหรับจำนวนการฝึกอัลกอรึทึมี่เหมาะสมไม่ควรน้อยกว่า 20 รอบเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดและการตรวจสอบของอัลกอริทึมน้อยลงอย่าต่อเนื่อง 3) เชื่อมกับ LINE Chat Bot เพื่อเปิดใช้ Message API สำหรับการรับส่งข้อมูล 4) ทดสอบ แอปพลิเคชัน LINE เพื่อหาค่าความแม่นยำและความผิดพลาดในการจำแนกจากตัวอย่าง ภาพใหม่ 50 ภาพต่อโรค ผลลัพธ์การทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมีความแม่นยำ มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ทุกโรค ซึ่งอัลกอลิทึมที่พัฒนาขึ้นง่ายต่อการปรับปรุงโดย เพิ่มจำนวนภาพ หรือโรคที่ปรากฏขึ้นใหม่ การใช้ LINE Chat Bot นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจำแนกโรคพืชที่ปรากฏทางใบของข้าวแก่เกษตรกรทำการป้องกันโรคได้ถูกวิธีก่อนที่จะกระจายไปในไร่อื่น ๆ