การสังเคราะห์และตรวจสอบอนุภาคนาโนของคาร์บอนที่เตรียมจากรังนกแอ่นกินรังตกเกรดเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร ปรัชญานิพนธ์, วีระภัทร์ ประภาสมณเฑียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภกร บุญยืน, ปาริยา ณ นคร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คาร์บอนดอท (CD) เป็นอนุภาคนาโนที่มีการแผ่รังสีสูงซึ่งได้จากกระบวนการสังเคราะห์อย่างง่าย อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ของเอมีนเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการเตรียมคาร์บอนดอท เนื่องจากมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพสูงในการศึกษา ใช้แหล่งที่มาของ N-dope จากรังนกที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและกรดอะมิโนที่ สามารถเปลี่ยนเป็นโมเลกุลคาร์บอนเชิงเดี่ยวเป็น คาร์บอนดอท เพื่อนำไปศึกษาผลกระทบของโมเลกุลต่อแสงฟลูออเรสเซนต์

คุณสมบัติทางแสงของอนุภาคคาร์บอนดอทที่เจือด้วย N จะถูกสังเคราะห์ โดยการผ่านรังสีไมโครเวฟ คาร์บอนดอทที่ได้สามารถเรืองแสงได้เมื่อถูกกระตุ้นที่ 350 nm โดยจะเปล่งแสงที่ 540 nm คาร์บอนดอทมีขนาดเล็กระหว่าง 5-8 นาโนเมตร แสดงการ quenching สารละลาย Fe3+ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้เป็น sensor สำหรับโลหะหนักได้ รวมถึงนำมาใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี