การหาสูตรอาหารเหลวที่เหมาะสมเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Paecilomyces tenuipes

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตา เมธีวิวัฒน์, ทัตชญา พินิตชยากร, พิชชาพร นิยะบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุณธร เชื้อบุญมี, ธีรวัฒนา ภาระมาตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันถังเช่าหิมะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายๆประเทศ เนื่องจากมีปริมาณสารพอลิแซคคาไรด์ในปริมาณที่สูง ซึ่งมีส่วนช่วยในการต้านสารอนุมูลอิสระ ชะลอการเกิดริ้วรอย แต่มีราคาสูงดังนั้นผู้จัดทำจึงทำการวิจัยเรื่องการหาสูตรอาหารเหลวเพื่อเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากถังเช่าหิมะ ( Paecilomyces tenuipes) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ พอลิแซคคาไรด์ ให้มีปริมาณสูงที่สุด ผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลองได้แก่ 1.การทดลองเพื่อหาแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่ทำให้ได้ปริมาณพอลิแซคคาไรด์สูงที่สุด 2.การทดลองเพื่อหาปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ทำให้ได้ปริมาณพอลิแซคคาไรด์สูงที่สุด มีวิธีการทดลองคือเพาะเลี้ยง P. tenuipes ในอาหารเหลวที่มีสูตรอาหารแตกต่างกัน โดยใช้แหล่งคาร์บอน 3 ชนิด ได้แก่ น้ำตาลซูโครส น้ำตาลกลูโคส และน้ำตาลฟรักโตส แหล่งไนโตรเจน 3 แหล่ง ได้แก่ สารสกัดจากเนื้อ (beef extract) สารสกัดจากยีสต์ (yeast extract) และเปปโตน (peptone) จากนั้นนำมาวิเคราะห์น้ำหนักสดของไมซีเลียม และวิเคราะห์ปริมาณพอลิแซคคาไรด์ โดยใช้วิธี Phenolic and concentrate sulfuric acid จากการศึกษาพบว่าเมื่อใช้น้ำตาลฟรักโตสเป็นแหล่งคาร์บอนจะทำให้มีปริมาณพอลิแซคคาไรด์สูงกว่าการใช้น้ำตาลซูโครสหรือกลูโคส คือ 463.50 , 354.15 และ 324.00 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ และเมื่อใช้เปปโตนเป็นแหล่งไนโตรเจนจะทำให้มีปริมาณพอลิแซคคาไรด์สูงกว่าการใช้สารสกัดจากเนื้อหรือสารสกัดจากยีสต์เป็นแหล่งไนโตรเจน คือ 324 , 244.50 และ 163.50 มิลลิกรัม/กรัมน้ำหนักแห้ง และอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ำตาลฟรักโตสเป็นแหล่งคาร์บอน 3.0% (w/v) และมีเปปโตน 1.0% (w/v) เป็นแหล่งไนโตรเจน จะทำให้มีปริมาณพอลิแซคคาไรด์สูงที่สุดคือ 1811.25 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง