ผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอาง (cleansing oil) จากน้ำมันเมล็ดเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณินี แสงไชยญา, ภูริชญา สินทอง, ประวาลปัทม์ ส่งภากรณ์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณพร วัฒน์สุนธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรส่งผลให้มีพืชผักและผลไม้ให้รับประทานตลอดทั้งปี เงาะจัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม และเป็นผลไม้ผลเศรษฐกิจที่มีการปลูกอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะทางภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย มีการปลูกเงาะ 2 สายพันธุ์ได้แก่ เงาะโรงเรียน และเงาะสีทอง ในแต่ละปี พบว่าผลผลิตเงาะทั้ง 2 สายพันธุ์ในประเทศไทยมีปริมาณถึง 270,053 ตัน (การผลิตสำนักเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ผลผลิตเหล่านั้น ประกอบไปด้วยเนื้อเงาะร้อยละ 44 เปลือกเงาะร้อยละ 44 และเมล็ดของเงาะร้อยละ 12 ของน้ำหนักเงาะสด (วิชมณี และคณะ, 2559) ส่วนที่นำไปใช้บริโภค และแปรรูปจะเป็นในส่วนของเนื้อเงาะ ในส่วนของเปลือกเงาะถูกนำมาผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการทำการเกษร แต่ในส่วนของเมล็ดจะเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งมีจำนวนมหาศาลโดยประมาณ 32,000 ตันต่อปี และเปลือกเงาะมีจำนวนโดยประมาณ 120,000 ตันต่อปี ผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดเงาะหรือเปลือกเงาะ มาเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอาง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และลดของเสียเหลือทิ้งในสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันและแบบแผนกรดไขมันอิสระของน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดและเปลือกเงาะ 2 สายพันธุ์หลักที่ปลูกในประเทศไทย คือ เงาะโรงเรียน และเงาะสีทอง แล้วนำน้ำมันที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบภายในเครื่องสำอาง ดังนั้นผู้จัดจึงมีความสนใจที่จะทำตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำมัน และแบบแผนกรดไขมันอิสระของน้ำมันที่สกัดได้จากเปลือกและเมล็ด ของเงาะโรงเรียนและเงาะสีทอง

  2. นำน้ำมันที่สกัดได้จากของเหลือทิ้งของเงาะที่คัดเลือกว่าเหมาะสมมาเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอาง