เฝือกนิ่มแบบฉุกเฉิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร สีตสุวรรณ, วิธวินท์ นามจันดี, ปพิชญา บุญชูใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เฝือกฉุกเฉิน ซึ่งมีลักษณะการทํางานคล้ายกับท่อหด โดยเมื่อเรานำส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะที่ได้รับความเสียหายสวมใส่หรือสอดผ่านนวัตกรรมเฝือกฉุกเฉิน และดึงเกราะพลาสติกแข็งด้านในออก ตรงส่วนอวัยวะที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการหุ้มทันที โดยจะตรงตามสัดส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มากเกินความจําเป็น เเละตัดส่วนที่เหลือเมื่อขนาดเกินออกมา

โดยจะมีกลไกที่เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมซึ่งก็คือการใส่สารเร่งเเข็งเข้าไปในตัวยางที่อยู่รอบนอกของพลาสติกแข็งเพื่อกลายเป็นเฝือกเเข็ง