ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการผลิตไขมันจากยีสต์สะสมไขมัน Candida sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินตพงศ์ ธรรมชัย, พัชรพล ฉั่วมานะสวัสดิ์, พชร ตั้งตรงจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวดี บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไบโอดีเซล เป็นพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อทดแทนน้ำมันจากปิโตเลียม โดยส่วนใหญ่การผลิตไบโอดีเซลได้มาจากการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอร์ริฟิเคชันของน้ำมันจากพืช แต่เนื่องจากการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากพืชเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาภาวะการแย่งชิงอาหารของมนุษย์ได้ ดังนั้นการใช้น้ำมันที่ผลิตได้จากยีสต์สะสมไขมันซึ่งไม่ใช่แหล่งอาหารของมนุษย์จึงได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิการเพาะเลี้ยงยีสต์สะสมไขมันที่แตกต่างกัน มีผลต่อปริมาณและชนิดของกรดไขมันที่ยีสต์สะสมไขมันผลิตได้ ดังนั้นโครงงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปกติ (30 °C) และอุณหภูมิสูง (45 °C) ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันจากยีสต์สะสมไขมัน Candida sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล โดยทำการเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้ จากนั้นผลิตเป็นไบโอดีเซล และวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันด้วยเครื่อง Gas chromatography Flame ionization detector

​จากผลการทดลองพบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงยีสต์สะสมไขมัน Candida sp. ที่อุณหภูมิ 30 °C เป็นเวลา 3 วัน ปริมาณชีวมวล (2.62 กรัมต่อลิตร) ผลได้ของน้ำมัน (0.79 กรัมต่อลิตร) และร้อยละปริมาณน้ำมันที่สะสม (ร้อยละ 29.27) มากกว่าการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 45 °C (ปริมาณชีวมวล 1.62 กรัมต่อลิตร และผลได้ของน้ำมัน 0.55 กรัมต่อลิต ตามลำดับ) เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันที่ผลิตได้พบว่า กรดไขมันที่ผลิตได้ทั้งที่อุณหภูมิปกติ และอุณหภูมิสูง ประกอบไปด้วยกรดไขมัน C16-18 ซึ่งเหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซล โดยที่อุณหภูมิ 30 °C ประกอบด้วยกรดไขมันชนิดกรดปาล์มมิติก ปาล์มมิโตเลอิก สเตียริก โอเลอิก และลิโนเลอิก ซึ่งแตกต่างต่างจากการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 45 °C จะไม่พบกรดไขมันชนิด ปาล์มมิโตเลอิก เนื่องจากเอนไซม์ที่ทำให้เกิดกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวจะทำงานได้ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นที่อุณหภูมิในการเพาะเลี้ยง 30 °C จึงเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงยีสต์สะสมไขมัน Candida sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล