ที่ตักขยะดูดฝุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร กาญจนสุทธิแสง, สัตตบงกช ริ้วแดง, นภัทรสกรณ์ ชูตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

​ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ที่ตักขยะดูดฝุ่น มีจุดประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไม้กวาดและที่ตักขยะ 2) เพื่อลดเวลาในการทำความสะอาด 3) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ตักขยะดูดฝุ่น มีการดำเนินการประดิษฐ์ ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับที่ตักขยะและการใช้งานในชีวิตประจำวัน ขั้นตอนที่ 2 คิดค้น ออกแบบให้เหมาะต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน และขั้นตอนที่ 3 ทำการทดลองที่ตักขยะว่ามีประสิทธิภาพที่ดีหรือยัง ถ้ายังให้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น