ทฤษฎีใหม่สำหรับการหาพื้นที่ของส่วนในวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริภาภรณ์ อภิชาตวาณิช, สุชญา แสนสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระพล เสาะแสวง, อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “ทฤษฎีใหม่สำหรับการหาพื้นที่ของส่วนในวงกลม(New Theory for Finding Area of a Segment in a Circle)” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

  1. หาความยาวของเส้นโค้ง หน่วยเมื่อกำหนดความยาวคอร์ดเป็น 2k หน่วยและความยาวจากจุดกึ่งกลางคอร์ดถึงเส้น หน่วย

  2. หาพื้นที่ของเซกเมนต์ของส่วนโค้งโดยอาศัยเชือกหนึ่งเส้น ความยาวคอร์ด ยาว 2k หน่วยและระยะทางจากจุดกึ่งกลางคอร์ดถึงเส้น หน่วยเป็น s หน่วย

นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีด้วยการตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต (The Geometer's Sketchpad)