น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกส้มเขียวหวานและเปลือกกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณีรัตน์ โสตะวงษ์, พัณณิตา ทัดสุคนธ์, วรรณวลี หมายสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและเปลือกส้มเขียวหวาน มีจุดประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ 2.เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาขัดรองเท้าจากวัสดุจากธรรมชาติ โดนดำเนินการทดลองซึ่งมี 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่หนึ่ง ศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกผลไม้ทั้งสองชนิด ได้แก่ เปลือกกล้วยน้ำว้าและเปลือกส้มเขียวหวาน โดยการนำรองเท้าที่ใช้แล้ว 1 คู่ ข้างหนึ่งใช้น้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและอีกข้างหนึ่งใช้ยาขัดรองเท้าจากเปลือกส้มเขียวหวาน ขั้นตอนที่สอง ผลิดน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ที่มีประสิทธิภาพในการขัดรองเท้ามากที่สุด

ผลการศึกษาการทดลองสรุปได้ดังนี้

1.น้ำยาขัดรองเท้าที่มีประสิทธิภาพมาก คือ น้ำยาขัดรองเท้าที่ทำมาจากเปลือกส้มเขียวหวาน และน้ำขัดรองเท้าที่มีประสิทธิภาพน้อย คือ น้ำยาขัดรองเท้าที่ทำมาจากเปลือกกล้วยน้ำว้า

2.การผลิตน้ำยาขัดรองเท้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือน้ำยารองเท้าที่ทำมาจากเปลือกส้มเขียวหวาน