เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ ถนัดสร้าง, ณภัทร ยอดสวัสดิ์, นิธิกร เจริญกลกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤณ สุขฤกษ์, ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการถ่ายเทพลังงานความร้อนระหว่างวัตถุ เพื่อลดระยะเวลาในการทำให้เครื่องดื่มมีอุณหภูมิลดต่ำลง และเพื่อนำความรู้เรื่องเทอร์โมไดนามิกมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมรอบตัวมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาพบว่าสิ่งมีชีวิตได้รับผลกระทบจากการสูงขึ้นของอุณหภูมิ ทำให้เกิดการสะสมของปริมาณความร้อนภายในร่างกายมาก และอาจทำให้เกิดผลเสียต่อระบบต่างๆภายในร่างกาย และจากงานวิจัย การดื่มน้ำเย็น ขณะทำกิจกรรมต่างๆกลางแจ้งในสภาพอากาศเขตร้อน จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ดีมากขึ้น โดยเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นมีลักษณะเป็นอลูมิเนียมทรงกระบอก มีน้ำหล่อเย็นภายในและใช้มอเตอร์ในการทำให้ขวดเครื่องดื่มเกิดการเคลื่อนที่ในน้ำหล่อเย็น โดยใช้หลักการถ่ายเทความร้อน ในรูปแบบการพาความร้อนแบบบังคับเพื่อทำให้เกิดค่าสัมประสิทธิการพาความร้อนที่สูงมากขึ้น และจากกฏข้อที่ศูนย์ของเทอโมไดนามิกส์ เมื่อระบบเกิดการสัมผัสกันแล้วจะทำให้เกิดสมดุลทางความร้อน และเนื่องด้วยข้อจำกัดในการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถวัดอุณหภูมิของน้ำภายในขวดเครื่องดื่มขณะใช้งานได้ จึงใช้กฏข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์ และกฏการเย็นตัวของนิวตันในการคาดคะเนอุณหภูมิล่วงหน้า โดยจะทำการทดลองเพื่อหาความเร็ว และทิศทางที่เหมาะสมในการเคลื่อนที่เพื่อจะได้ประสิทธิภาพในการทำความเร็วที่สูงที่สุด และใช้วิธี finite element method ในการทำแบบจำลองการถ่ายเทความร้อนในสถาณการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาหาสมการที่สามารถใช้ในการควบคุมให้เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพนี้หยุดการทำงานได้ ในเวลาที่เหมาะสม