เส้นไหมจากเศษไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรณิภา เสไธสง, สิริกร สินศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ

ใช้ผ้าไหมไทยในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งการส่งออกผ้าไหมไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผ้าทอมือซึ่งได้รับความนิยมในต่างประเทศ

การจะดึงเส้นไหมออกมาเป็นเส้นเพื่อนำไปทอเป็นผ้าต้องผ่านกระบวนการสาวไหมโดยการนำรังไหมไปต้มเพื่อทำลายกาวที่ผนึกเส้นใยที่อัดแน่นออกจากกัน ในกระบวนการสาวไหมจะมีเศษไหมชิ้นเล็กๆหุ้มดักแด้จำนวนหนึ่งที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ และไม่สามารถสาวออกมาได้ เนื่องจากเศษไหมที่เหลือนั้นมีเส้นเล็กกว่าเส้นไหมหลืบ เส้นไหมสาวเลย เส้นไหมน้อย และเส้นไหมแลง

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อศึกษาการนำเศษไหม

มาดึงเป็นเส้น และทดสอบคุณสมบัติของเส้นไหมที่ได้