การผลิตสเปรย์เรืองแสงและผงฝุ่นจากเปลือกแก้วมังกรและประเมินผลในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสนันท์ มีบุญ, นิศาชล อมรโรจน์วรวุฒิ, ชุติกาญจน์ พรมดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการผลิตสเปรย์เรืองแสงและผงฝุ่นจากเปลือกแก้วมังกร เพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง โดยจะสกัดสารเรืองแสงจากเปลือกแก้วมังกร จากนั้นนำมาบรรจุในผลิตภัณฑ์เพื่อทำเป็นสเปรย์และในการผลิตผงฝุ่น จะนำสารสกัดมาแช่แข็งแล้วนำเข้าเครื่องอบแห้งแบบเยือกแข็ง จากนำทำให้เป็นผงโดยการบดและร่อนด้วยตะแกรงวิทยาศาสตร์ จากนั้นนำสเปรย์เรืองแสงและผงฝุ่นจากเปลือกแก้วมังกรมาประเมินหาประสิทธิภาพในการใช้งาน