การผลิตฟิล์มอินดิเคเตอร์จากสารสกัดดอกอัญชันเพื่อติดตามคุณภาพของแหนมหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา ปราศจาก, อิสราพร ชาลากูลพฤฒิ, จิดาภา ทนทาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานผลิตฟิล์มอินดิเคเตอร์จากสารสกัดดอกอัญชันเพื่อติดตามคุณภาพของแหนมหมู มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1.) เพื่อหาสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปฟิล์มอินดิเคเตอร์และวิเคราะห์เปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มอินดิเคเตอร์ 2.)การนำไปประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แหนมที่สามารถติดตามคุณภาพของแหนมหมู โดยในส่วนแรกทำสารสกัดดอกอัญชันและนำไปผสมกับสารละลายคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (CMC: Carboxymetylcellulose) ในอัตราส่วนต่างๆเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูป จากนั้นนำไปขึ้นรูปโดยการอบและวางบนบล็อกให้แห้งรวมถึงนำฟิล์มที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบสมบัติเชิงกลกับฟิล์มทั่วไป โดยเปรียบเทียบอัตราการดูดนำ้ และอัตราการละลายน้ำ