การผลิตแผ่นปุ๋ยใยมะพร้าวเพื่อปลูกต้นมะลิให้มีประสิทธิภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรญา อมรโรจน์วรวุฒิ, กิตติยวดี โสภณสกุลเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวรัตน์ โสตศิริ, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์