ฟิล์มจากถั่วเขียวเพื่อชะลอการสุกของกล้วยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารยา ฉัตรชูเกียรติกุล, นันท์นภัส ชัยเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่า ฟิลม์จากถั่วเขียวเพื่อชะลอการสุกของกล้วยหอมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารเอทิลีนในกล้วยหอมทั้งหมดประมาณ80%ของกล้วยหอมทั้งหมด