เซรามิกรูพรุนจากเปลือกกล้วยเคลือบอีเอ็มในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ ลลิตกาญจน์, นภาวรรณ วงค์กา, จริยา อนุรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน, จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำมีความสำคัญอย่างในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันน้ำเกิดการเน่าเสียทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสียนั้นมีหลายวิธีแต่อีเอ็มบอลเป็นวิธีที่นิยมอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามอีเอ็มบอลก็มีข้อเสียคือเมื่อนำอีเอ็มบอลลงสู่แหล่งน้ำเมื่อเวลาผ่านไปอีเอ็มบอลก็จะเหลือกากอาหารและรำข้าวซึ่งอาจส่งผลให้น้ำเกิดการเน่าเสียได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะบำบัดน้ำเสียโดยใช้เซรามิกจากเปลือกกล้วยเคลือบอีเอ็มในการบำบัดน้ำเสีย จากการศึกษางานวิจัยเซลลูโลสสามารถทำให้เกิดรูพรุนได้ ผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำเซลลูโลสจากเปลือกกล้วยมาสร้างรูพรุนให้กับเซรามิกโดยมีวัตถุประสงค์คือ1.เพื่อทำเซรามิกรูพรุนจากเปลือกกล้วยเคลือบอีเอ็มในการบำบัดน้ำเสียได้ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย และ3.เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์แก่เปลือกกล้วยได้ ซึ่งจากการทดลองพบว่า เปลือกกล้วยมีผลต่อรูพรุนเซรามิกทำให้มีปริมาณรูพรุนเพิ่มมากกว่าเซรามิกธรรมดาและสามารถบำบัดน้ำเน่าเสียได้สังเกตได้จากค่าของน้ำหลังการบำบัดที่เพิ่มอย่างเห็นได้ชัดคือ ค่าของฟอสเฟต จากตอนแรกมีค่า 1ppm. เพิ่มเป็น 5-10 ppm. โดยประมาณ สามารถสรุปได้ว่าเซรามิกรูพรุนจากเปลือกกล้วยเคลือบอีเอ็มสามารถบำบัดน้ำเสียได้ และ เปลือกกล้วยสามารถเพิ่มปริมาณรูพรุนในเซรามิกได้