ผลของสารสกัดอัลลิโลพาทีจากต้นสาบแร้งสาบกาต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของหอมแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐพล แตงขาว, วิชญะ บุญชูวงศ์, ธณกฤต ดวงเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร รัตนพันธ์, ไมตรี รักซ้อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการปลูกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย หอมแดงมีประโยชน์ช่วยในการเผาผลาญอาหาร ในร่างกาย ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล อีกทั้งการรับประทานหอมแดงเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจอีกด้วย หอมแดงเป็นพืชที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในครัวเรือน แต่ทว่าการรักษาหอมแดงไม่ให้งอกใบเพื่อไม่ให้เสียผลผลิตนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เหมาะสมในการงอกใบของหอมแดง ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพืชที่มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้ พบว่า ต้นสาบแร้งสาบกามีสารอัลลีโลพาที ที่สามารถระงับการเจริญเติบโตของพืชได้ และสนใจศึกษาปริมาณสารอัลลีโลพาทีในต้นสาบแร้งสาบกาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการยับยั้งการเจริญเติบโตของหอมแดง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหอมแดงให้ได้นานที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงให้สามารถเก็บรักษาหอมแดงไว้ให้ได้นาน ช่วยยืดช่วงเวลาการขายให้นานขึ้นกว่าปกติส่งผลให้ราคาดีกว่าในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว