นวัตกรรมหญ้าดอกขาวสำหรับคนอยากเลิกบุหรี่ และแอพติดตามผล CIGGALESS

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรกนก ปานเจริญ, วริษฐา รอดทอง, ภูริชย์ เขียวจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัศวิน จุลมูล, ธนภรณ์ กาญจนพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพบว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่อายุน้อยที่สุดเพียง 13 ปีและจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติบ่งบอกว่า ประเทศไทยยังติดอันดับที่ 5 ใน 10 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผู้สูบบุหรี่มากที่สุด สูงถึง 10.8 ล้านคน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 10.3 ล้านคน คิดเป็น 41.70% เพศหญิง 0.51 ล้านคน คิดเป็น 1.94 % บุหรี่มีสารพิษมากมายใน 1 มวน เมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด และยังมีกว่า 60 ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นทาร์สารเคมีที่จะจับตัวอยู่ที่ปอดทำให้หลอดลมไม่สามารถทำงาน ได้ปกติคาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นก๊าชนิดเดียวที่พ่นออกมาจากท่อไอเสีย ผู้ที่ได้รับสารนี้ร้อยละ 10-15 จะทำให้ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติไฮโดรเจนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดการไอ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไนโตรเจนได ออกไซด์เป็นสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพอง และสารไซยาไนด์ที่ปกติจะพบในยาเบื่อหนูแต่ก็พบสารนี้ในบุหรี่ด้วย (บุหรี่ …พิษภัยร้ายกับวัยรุ่น ภญ.อารยา ศรีไพโรจน์,2562 )

การเริ่มสูบบุหรี่ ความอยากลอง เยาวชนที่สูบบุหรี่ร้อยละ ๓๘.๔ เริ่มสูบบุหรี่ เพราะความอยากลอง ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยรุ่น ตัวอย่างเพื่อน เยาวชนที่สูบบุหรี่ร้อยละ ๓๕.๙ เริ่มสูบบุหรี่ เพราะเพื่อนชวน บางคนมีเจตคติที่ว่า ถ้าไม่สูบบุหรี่จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ตามอย่างคนในบ้าน เมื่อมีคนในบ้าน ซึ่งอยู่บ้านเดียวกันสูบบุหรี่ หลายคนจะสูบบุหรี่ เพราะเห็นการสูบในบ้านมาแต่เด็ก จึงคิดว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถทำได้ เพื่อเข้าสังคม บางคนต้องสูบบุหรี่ เพราะหน้าที่การงานที่ต้องเข้าสังคม ความเครียด สารนิโคตินในควันบุหรี่เมื่อสูดเข้าร่างกาย จะเข้าสู่สมองภายในเวลา ๘ - ๑๐ วินาที ซึ่งออกฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดแดงหดรัดตัว ความดันโลหิตสูงขึ้น หายใจเร็วขึ้น และกระตุ้นสมองส่วนกลาง ทำให้รู้สึกผ่อนคลายในระยะต้น หลายคนจึงสูบบุหรี่ ด้วยเหตุผลเพื่อคลายความเครียด กระแสของสื่อโฆษณา สื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนอย่างมาก สามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจ ที่จะเชื่อและนิยมชมชอบ ซึ่งส่งผลอย่างมากในการส่งเสริมให้สูบบุหรี่ เยาวชนจึงมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ยี่ห้อที่มีการโฆษณา บ่อยๆ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่ / การเลิกสูบบุหรี่)

หญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea) เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสรรพคุณช่วยลดความอยากบุหรี่ หลังจากถูกบรรจุเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2554 นอกจากจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยให้คนติดบุหรี่เลิกบุหรี่ได้แล้วนั้นก็ยังมีสรรพคุณอีกมากมายที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเรา (ภกญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ,2563)

คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่ 1 บุหรี่จากหญ้าดอกขาว และด้านความรู้ด้านเทคโนโลยี จึงได้มีเป้าหมายในการพัฒนาอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่เป็นการติดตามผลการใช้บุหรี่หญ้าดอกขาวที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และยังทันสมัยอีกด้วย คณะผู้วิจัยจึงคิดค้นนวัตกรรมที่ 2 แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า CIGGALESS ที่จะให้ผู้ทดลองนั้นได้บันทึกผลการใช้งานของบุหรี่หญ้าดอกขาว และยังมีฟังก์ชันในการแจ้งเตือนให้ผู้ทดลองนั้นได้บันทึกผลในทุกๆวันจนกระทั่งสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ