อุปกรณ์การเกษตร 3 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกรณ์ ทองธนะเศรษฐ์, วราเมธ บัวบาน, พงศธรณ์ พลแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำงานของเกษตรกรใช้อุปกรณ์ผิดประเภทอาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้ การทำงานโดยใช้อุปกรณ์ให้ครบถ้วน อาจจะต้องลำบากในการขนอุปกรณ์ทางเกษตรจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะประดิษฐ์ “อุปกรณ์การเกษตร 3 in 1” ที่เหมือนกับไขขวงที่สามารถเปลี่ยนหัวการใช้งานได้ตามต้องการ