การออกแบบผิววัสดุเพื่อป้องกันการก่อตัวของแบคเรียบนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะวัน อภิมหาธรรม, กษิเดช มากสุวรรณ์, ธนกฤต บริสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุภาคเงินนาโน(silver nanoparticles)ถูกนํามาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ มากมายทั้งในทาง การแพทย์และอุตสาหกรรม โดยวิธีการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนสามารถทําได้หลายวิธี ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการ ทางเคมีและวิธีการทางกายภาพ ด้วยวิธีทั้งสองยังมีข้อเสียหลักด้านความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนใน กระบวนการสังเคราะห์สูง ดังนั้นวิธีการทางชีวภาพจึงได้เป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน บทความนี้จึงได้มุ่งเน้นการนําเสนอ วิธีการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนด้วยสารสกัดจากพืช ซึ่งจะได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์กลไกการ สังเคราะห์ และการนําอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้จากพืชไปประยุกต์ใช้งานในด้านการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์