การกำจัดวัชพืชด้วยราดำจากขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี ศักดิ์ศุภนรา, ประภาพร แซ่ลิ้ม, อรนันต์ ชยาภัม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิภพ ทิมวิภาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ตั้งอยู่ที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นเเหล่งที่มีการปลูกส้มบางมด ที่ถือว่าเป็นที่สุดท้ายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสังเกตในสวนนั้นจะมีวัชพืชเป็นจำนวนมาก ซึ่งวัชพืชเหล่านั้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นส้ม ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ เเละเกิดการขาดทุน จากปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่มจึงได้มีการศึกษา การกำจัดวัชพืชโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติ ซึ่งพบว่ารา Rhizopus Stolonifer ซึ่งเป็นราดำที่พบได้จากขนมปัง โดยรากลุ่มนี้สามารถที่จะเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของพืช ส่งผลให้พืชตาย ทำให้ทางกลุ่มสนใจที่จะทดสอบ การใช้ราในการกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นการใช้หลักการใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อควบคุมสิ่งมีชีวิตด้วยกัน และนอกจากนี้ทางกลุ่มคิดจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ ราในรูปของเม็ด เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ง่าย