กล่องชะลอการสุกของกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาณัติ ง้าวสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิภพ ทิมวิภาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องกล่องชะลอการสุกของกล้วยหอม มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสามารถทำกล่องชะลอการสุกของกล้วยหอมที่ผสมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและที่ผสมผงคาร์บอนกัมมันต์ได้ 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกล่องชะลอการสุกของกล้วยหอมที่ผสมโพแทส-เซียมเปอร์แมงกาเนตและที่ผสมผงคาร์บอนกัมมันต์ซึ่งพบว่า การศึกษาระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงจากสีเขียวจนเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (หมายเลข 8 ในแถบสี) ซึ่งมีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดยพบว่า ชุดที่ 5 (KMnO4 5%) และชุดที่ 8 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 5%) ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 15 วัน รองลงมาคือ ชุดที่ 4 (KMnO4 3%) และชุดที่ 7 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 3%) ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 12 วัน สำหรับเรื่องระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของกล้วยหอม จนกระทั่งน้ำหนักสูงสุดพบว่า ชุดที่ 5 (KMnO4 5%) ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 15 วัน รองลงมา คือ ชุดที่ 8 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 5%) ใช้ระยะเวลา 12 วัน ส่วนการศึกษาระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของกล้วยหอมจนกระทั่งมีค่า pH สูงสุด พบว่า ชุดที่ 5 (KMnO4 5%) และชุดที่ 8 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 5%) ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 15 วัน รองลงมาคือชุดที่ 4 (KMnO4 3%) และชุดที่ 7 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 3%) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 12 วัน สำหรับระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของกล้วยหอมจนกระทั่งมีความหนาแน่นสูงสุด พบว่า ชุดที่ 5 (KMnO4 5%) และชุดที่ 8 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 5%) ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 15 วัน รองลงมาคือ ชุดที่ 4 (KMnO4 3%) และชุดที่ 7 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 3%) ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 12 วัน ส่วนระยะเวลา การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์กรดทั้งหมดในเนื้อกล้วยหอม (%TA) จนกระทั่งมีค่าต่ำสุด พบว่า ชุดที่ 5 (KMnO4 5%) และชุดที่ 8 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 5%) ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 15 วัน รองลงมา คือ ชุดที่ 4 (KMnO4 3%) และชุดที่ 7 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 3%) ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 12 วันระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นความหวานของกล้วยหอม (%Brix) จนกระทั่งมีค่าสูงสุด พบว่า ชุดที่ 5 (KMnO4 5%) และชุดที่ 8 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 5%) ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง 15 วัน รองลงมาคือ ชุดที่ 4 (KMnO4 3%) และชุดที่ 7 (ผงคาร์บอนกัมมันต์ 3%) ส่วนระยะการย่อยสลายโดยใช้น้ำ ใช้ระยะเวลาประมาณ 24 - 27วัน สำหรับในการรับน้ำหนัก พบว่าสามารถรับน้ำหนักได้ เฉลี่ยในช่วง 870 - 900 g และ ระยะเวลาในการป้องกันเชื้อราสามารถปกป้องได้ 18 วันซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระดาษชะลอการสุกของกล้วยหอมที่มีการผสม KMnO4 5% มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับกระดาษชะลอการสุกของกล้วยหอมที่ผสมผงคาร์บอนกัมมันต์ 5% สามารถชะลอการสุกของกล้วยหอมได้ใกล้เคียงกันและสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ

Abstract

Box differing mutrarion of cavendish banana science project have an objective for 1.to test the efficiencies of the box deferring mutation of cavendish banana that mix with KMnO4 and activated carbon. Detect that the studying of the time changing from green color to yellow (number8 in color bar). Which the time of changing are different from other. Found that set 5(KMnO4 5%) and set 8 (Activated carbon 5%) use the time for 15 day below that are Set 4(KMnO4 3%) and Set 7(Active Carbon 3%) use time to change for 12 days for the time line for the weight changing of cavendish banana, until the most weight that we got was the Set 5(KMnO4 5%) and Set 8(Active Carbon 5%). Set 5 use for 15 days to change and Set 8, below from set 5 use for 12 days. In the parts that study the timeline for the changing PH stats. Found that Set5(KMnO4 5%) and Set 8(Active Carbon 5%) use 15 days for change, below from that are Set4(KMnO4 3%) and Set 7(Active Carbon 3%) such that use for 12 days to change. For the time changing of the density of cavendish banana until having high density. Found that Set5(KMnO4 5%) and Set 8( Active Carbon 5%) use time to change for 15 days below that were Set 4(KMnO4 3%) and Set 7(Active Carbon 3%) use 12 days for changing. Beside the time of changing the percent of all acid in cavendish banana (%TA) until have the lowest percent. Found that Set 5(KMnO4 5%) and Set8(Active Carbon 5%) use 15 days for changing the percent of acid and below tat was Set4(KMnO4 3%) and Set7(Active Carbon 3%) use the time to change for 12 day. The timeline that use to change the percent of sweetness in cavendish banana (%Brix) until having the highest stats. Found that set5(KMnO45%) and set8(Active Carbon 5%) use 15 days to change below that are set4(KMnO4 3%)and set7(Active Carbon 3%). For the time that use the water to dissolve are 24-27 days. For the weight gain we found that it can gain weight to average for 870-900 g and the time for protecting germ, we can project for 18 days. Such that show that the paper deferring mutation of cavendish banana have the performance closet to paper deferring maturation of cava dish banana that mix with activated carbon 5%, can slowdown the maturation of cavendish banana closet and highest from other test subject.