การพัฒนานวัตกรรมการกรองไมโครพลาสติกเพื่อลดการปนเปื้อนในน้ำจาก Chitosan ในเปลือกกุ้ง และ Zeolite

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทยาภรณ์ ศรีมุงคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุรนันท์ คำบัวพา, ประชา ปิ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการกรองไมโครพลาสติกเพื่อลดการปนเปื้อนในน้ำจาก Chitosan ในเปลือกกุ้งและ Zeolite จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนานวัตกรรมการกรองไมโครพลาสติกเพื่อลดการปนเปื้อนในน้ำจาก Chitosan ในเปลือกกุ้งและ Zeolite 2.เพื่อศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานของนวัตกรรมการกรองไมโครพลาสติกเพื่อลดการปนเปื้อนในน้ำจากเปลือกกุ้งและมีวิธีการศึกษาคือศึกษาเรื่องคุณสมบัติของ Chitosan การสร้างเมมเบรนจาก Chitosan เพื่อใช้ในการสร้างเมมเบรนที่ใช้ในกระบวนการกรองอัลทราฟิลเทรชั่น และศึกษากระบวนการบำบัดน้ำ จากการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของ Chitosan สามารถนำมาใช้ทำเป็นเมมเบรนสำหรับการกรองอัลทราฟิลเทรชั่นได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกรองไมโครพลาสติกได้ และสามารถลดขยะเศษอาหารโดยการนำเปลือกกุ้งมาทำเมมเบรนได้อีกด้วย