ตู้กดยาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติเดช บุญสิทธิ์, วริศรา คงผอม, ชนสิษฎ์ เพชรสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตู้กดยาอัตโนมัติประดิษฐ์เพื่อจุดประสงค์ในการลดจำนวนผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางไปรับยาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยเป็นวงกว้างในหลายๆด้านทั้งทางเศรษฐกิจทางด้านระบบสาธารณสุขและโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปของประชาชนพวกเราจึงมีความเห็นว่าควรที่จะลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ จึงทำให้พวกเราคิดค้นไอเดียการทำตู้กดยานี้ขึ้นมาเพือทำให้สาธารณสุขสามารถกระจายยาให้กับผู้ป่วยทั่วไปได้โดยที่ผู้ป่วยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาลซึ่งก็เป็นการลดจำนวนคนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อลงไปในตัวด้วยนั้นเอง

โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์คือ การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมาดัดแปลงโครงสร้างของตู้กดน้ำ และ ประยุกต์ให้เป็นตู้กดยาสำหรับผู้ป่วย ซึ่งตู้กดยาตู้นี้จะเป็นตู้กดยาเฉพาะโรคที่พบได้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ โรคเบาหวาน ความดัน,ไขมันและโรคอื่นๆทั่วไป จากผลการศึกษาพบว่า ตู้กดยาจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดสูง2เมตร กว้าง1.5 ความหนา 1 เมตร