ผลของการผลิตหลอดเซลลูโลสที่สกัดจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐพร ปัญญาสิริกุล, พรปวีณ์ สร้อยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหลอดเซลลูโลสจากแนวคิดเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเซลลูโลสที่สกัดจากฝ้าย ที่มีการติดต่อสั่งซื้อผ่านทางร้านค้าออนไลน์จำนวน 5-6 กิโลกรัม โดยมีเกณฑ์การทดสอบคือทดสอบความทนต่ออุณหภูมิ สังเกตจากการเสียรูปทรงหรือการบิดเบี้ยวของหลอด และการทดสอบความทนต่อการหักงอ สังเกตจากจำนวนครั้งที่ทำให้หลอดแตก มีการทดลองทั้งหมด 3 ครั้งจากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับหลอดพลาสติกทั่วไป

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าหลอดเซลลูโลสมีความทนต่ออุณหภูมิและทนต่อการหักงอได้ดีกว่าหลอดพลาสติกทั่วไป