ผลกระทบของคลื่นเสียง ณ ความถี่ต่างๆ ที่มีผลต่อความสูงพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ปานรังศรี, ธนภัทร จุลพรหม, ชยพล นิ่มโวหาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกันสัยงของวัสดุที่จะนำมาผลิตกล่องกันเสียงสองชนิดคือ แผ่งไข่ และโฟมกันเสียง 2)เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความสูงของลำต้นพืชที่ปลูกภายใต้ความถี่ต่างๆและความเข้มเสียงเดียวกัน โดยการปลูกพืชภายใต้ความถี่คลื่นเสียง ณ ระดับต่างๆ ภายในกล่องกันเสียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือ เมล็ดข้าวโพดพันธุ์หวาน จำนวน 50 เมล็ด โดยใช้เกณฑ์ความถี่เสียงในการแบ่งกลุ่มทดลอง ในการแบ่งกลุ่มทดลองจะแบ่งชุดการทดลอง 5 ชุดแต่ละชุดใช้ความถี่เสียง 0 Hz 1,000Hz 2,000Hz 3,000Hz และ 4,000Hz ตามลำดับแต่ละชุดการทดลองใช้เมล็ดข้างโพดพันธุ์หวาน 10 เมล็ด ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 7 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สายวัดเอว วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคนิตและการเปรียบเทียบจากกราฟ

ผลการวิจัยพบว่า 1)ค่าเฉลี่ยความเข้มเสียงภายในกล่องแผงไข่มีค่า__กว่ากล่องโฟมกันเสียงถึง __เดซเบล 2)ค่าเฉลี่ยความสูงของลำต้นข้าวโพดพันธุ์หวานที่ปลูกภายใต้ความที่เสียงที่ 0 Hz 1,000 Hz 2,000 Hz 3,000 Hz และ 4,000Hz มีค่า___________ ตามลำดับ