ผลจากการใช้สารออร์กาโนฟอสเฟตที่ได้จากสารสกัดเอสเทอร์จากกล้วยและกรดฟอสฟอริกที่มีผลต่อการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชฎาวัลย์ บัวอ่อน, วราสร อุปถัมภ์, แพรวา ค้ำชูชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์