การประยุกต์ใช้ Kidbright ร่วมกับใส้กรอง PM 2.5 เพื่อสร้างเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 อัตโนมัติ ในการกำจัดฝุ่น PM 2.5 ในอาคารบ้านเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พนธกร หงษ์ทอง, พศวัต อัศวสุคนธ์, ธนภัทร อิ่นเมืองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุดร ฮ่องลึก, นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือที่ส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้มีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ไฟป่า การลักลอบเผาป่า การเผาหลังการเก็บเกี่ยว การเผาขยะ และมลพิษจากการใช้ยานพาหนะ นอกจากนี้ จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งควันจากการจุดธูป การก่อสร้าง และการทำอาหาร ยังเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้าม ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวดังกล่าว ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องกรองฝุ่น PM2.5 โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นแบบการจัดทำจากโครงการ “ส่งต่อลมหายใจสู้ภัยฝุ่นควัน” จัดทำเครื่องฟอกอากาศราคาประหยัด ที่ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดหาวัสดุในการทำเครื่องกรองอากาศที่มีราคาถูก และส่งมอบให้กับพื้นที่เสี่ยงภัยสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่มีข้อเสียในกระบวนการการจ่ายไฟและมีเสียงดังเมื่อเปิดใช้งาน ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำเครื่องฟอกอากาศมาประยุกต์ใช้กับบอร์ด Kidbright ที่สามารถสร้างโปรแกรมสั่งเปิด-ปิดเองอัตโนมัติ เมื่อค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่เรากำหนดไว้ และสามารถแจ้งค่าฝุ่นละอองไปยังสมาร์ทโฟนทุกครั้งที่เครื่องเปิดทำงานได้