การประยุกต์ใช้สีจากครั่งในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ การอยู่รอดของอสุจิในวัวพ่อพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสา คิดรักเมือง, ธัญจิรา ยะมะโน, อรัชพร หลักคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการผสมเทียมสัตว์ เช่น วัว กระบือ แพะ แกะ สุกรและสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย เช่น ปลา โดยการผสมเทียมเกิดจากการที่มนุษย์เอาน้ำเชื้ออสุจิของสัตว์เพศผู้ฉีดเข้ากับอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียเพื่อให้อสุจิกับไข่ผสมกันและเกิดการตั้งท้องในสัตว์เพศเมียได้ โดยขั้นตอนการผสมเทียมนั้นต้องผ่านกระบวนการหลายขขั้นตอน จึงส่งผลให้น้ำเชื้อเกิดความเสียหายหรือตัวอสุจิตาย จึงมีการนำน้ำเชื้อมาตรวจดูคุณภาพ ด้วยการประเมินน้ำเชื้อด้วยตาเปล่า การตรวจแบบละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งวิธีที่นิยมใช้คือ การตรวจแบบละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเปรียบเทียบสัดส่วนของอสุจิที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล้ว ซึ่งทำได้ด้วยการย้อมสีเพื่อแยกอสุจิที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยสีย้อมจะไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่เซลล์ของอสุจิที่มีชีวิต แต่สีย้อมจะสามารถผ่านเข้าไปสู่เซลล์ของอสุจิที่ไม่มีชีวิตได้ อย่างไรก็ตามการย้อมสีตัวอสุจิเพื่อตรวจตัวเป็นตัวตายก็ยังเป็นที่นิยมเนื่องจากค่าความถูกต้องในการประมาณค่าตัวเป็นตัวเป็นตัวตายได้ดี

สีย้อมที่นิยมนำมาใช้ในการย้อมอสุจิคือ Eosin โดยสีย้อม Eosin ให้สีแดงอมส้ม เนื่องจากคุณภาพการติดสีดี แต่มีสารเคมีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ทดลองและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันสีย้อมจากครั่ง ซึ่งให้สีแดงและมีคุณสมบัติในการย้อมสีโครโมโซมและเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ ดั้งนั้นผู้จัดทำจึงสนใจนำสีย้อมจากครั่ง มาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการย้อมสีอสุจิวัวพ่อพันธุ์เพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของอสุจิเปรียบเทียบกับสีย้อมeosin ก่อนการผสมเทียมสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นอีกด้วย