การประมาณค่าลอการิทึมธรรมชาติด้วยความน่าจะเป็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภวิษณ์ วงศ์ใหญ่, ฉมา ไชยเนตร, ธนภูมิ สายวงศ์อินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประมาณหาค่าeที่ใช้กันอยู่มักจะเป็นวิธีที่ซับซ้อนและเข้าใจได้ยากส าหรับคนทั่วไปหรือคนที่ไม่ได้ศึกษาในด้านคณิตศาสตร์อย่างจริงจัง เช่น การหาค่าโดยใช้ทฤษฎีแคลคูลัส

ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจในศึกษาค้นคว้าวิธีประมาณค่าeเพื่อหาวิธีที่ประมาณค่าeได้ง่ายและใกล้เคียงค่าeจริง จนได้เป็นการประมาณค่าeจากทฤษฎีความน่าจะเป็นและเรขาคณิต