การเปรียบเทียบความเข้มข้นของเจลาตินเพื่อลดอัตราการคายน้ำของผักและผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา วังวิสัย, อาทิตยา โทมนตรี, อริศมาศ ตรงธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จีราพร พานิจ, วิภาวดี สุพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะทายพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวจากแปลงเกษตรกรผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคเป็นปัญหาที่สำคัญมาก เช่น การสูญเสียน้ำ การเกิดบาดแผล ระหว่างทำการขนส่งและวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป การสูญเสียน้ำจะทำให้ ผัก ผลไม้ เกิดการสูญเสียน้ำหนัก เหี่ยวและผิดรูปทรง การลดการสูญเสียน้ำออกจาก ผักและผลไม้ สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การชุบหรือแช่ ในน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศ รอบๆ การเคลือบผิวด้วยสารเคลือบ การใช้สารเคลือบผิวผลไม้ทำให้คงสภาพความสดได้