หุ่นยนต์การแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี นุน้อย, รุ่งทิพย์ คาระวดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตาภา กรัณย์ยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันบ้านเมืองในสังคมปัจจุบันมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวจนทำให้เกิดปัญหาไฟไหม้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนภายในชุมชนหรือบ้านใกล้เคียงเพราะสังคมเมือง สังคมชนบทจะมีบ้านเรือนที่ติดกันเป็นแถวๆจนทำให้เกิดไฟไหม้ลามติดต่อกันทำให้เกิดความเสียหายมากมาย เพราะ การเกิดเพลิงไหม้มีหลายสาเหตุโดยส่วนมากมาจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุต้นๆของการเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากผู้คนส่วนมากขาดการดูแลรักษาทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่ายที่สุด