หุ่นยนต์เก็บขยะอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรวัฒน์ กังวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิคุณ จันทโยธี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์เก็บขยะอัตโนมัติช่วยให้เก็บขยะจากระยะไกลได้