ศึกษาการเจริญเติบโตของผักโต้วเหมี่ยวในระดับความดันที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภควัฒน์ มณีอินทร์, ชินดนัย ร่วมชมรัตน์, ศิวกร อุกะโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น น้ำ แสง อุณหภูมิและสารอาหารในดิน แต่ยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ถูกการศึกษานั้นคือ ความดัน เพราะในบริเวณพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะจะขาดแคลนทรัพยากรของน้ำจืดซึ่งทำให้ผักที่ปลูกบนเกาะนั้นมีลักษณะที่เหี่ยวเฉา หรือมีลักษณะที่ขาดน้ำ จึงอาจมีการนำพืชไปปลูกใต้น้ำ โดยใช้การหมุนเวียนอากาศภายในและอาศัยการระเหยของน้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดในระบบปิด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปลูกพืชบนบกได้ เช่น ปัญหาของศัตรูพืช อุณหภูมิที่ร้อนจัดในกลางวันและเย็นจัดในกลางคืน และยังเป็นการหาพื้นที่แหล่งเพาะปลูกใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเราปลูกในระดับความดันที่แตกต่างกัน พืชที่ใช้คือ ผักโต้วเหมี่ยว ต้นอ่อนของถั่วลันเตา เหตุผลที่ใช้พืชชนิดนี้คือมีระยะเวลาในการโตแค่ 10 วัน วิธีการทดลองของโครงงานครั้งนี้คือเปรียบเทียบการปลูกของพืชบนบกที่มีระดับความดันปกติกับพืชที่ปลูกในระดับความดัน 1 2 และ3 เมตร ที่แตกต่างกันตามลำดับ จากนั้นจึงนำผลการทดลองที่ได้มาหาความสัมพันธ์ของความดันกับลักษณะการเจริญเติบโตว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร