ศึกษาการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองหลังกระทบหน้าไม้ในมุมที่ต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ศรีแตงอ่อน, ธนกร ถาวรเจริญพงศ์, นันทพงศ์ เกษมสุขไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชริดา คงแคล้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราจะทำการยิงโดยใช่เครื่องที่ทำขึ้นมาเองโดยสมมุติเหมือนการเล่นจริง เราจะนำเครื่องยิงไปวางเหนือเน็ทแล้วนำไม้ปิงปองไปรับโดยมุมหน้าไม้ที่กระทำกับโต๊ะต่างกันหลังจากนั้นเราจะทำการจับภาพโดยอัดวิดิโอของลูกปิงปองหลังกระทบหน้าไม้้ แล้วนำวิดิโอที่ได้ไปลงโปรแกรมTracker แล้วศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของมันและนำไปทำในรูปสมการ