การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวไรซ์เบอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสวี สุประดิษฐอาภรณ์, กมลลักษณ์ ชุมเเสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ โครงงาน เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเเละฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวไรซ์เบอรี่